Diaconie van de Protestantse gemeente te Leusden

De Diaconie van de Protestantse gemeente te Leusden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

RSIN (fiscaal nummer): 824132178

Contactadres: Kerkelijk Bureau, Asschatterweg 1, 3831 JJ Leusden
Telefoon: 06 – 15 54 54 32
E-mail: kerkbur.adm@pgleusden
Website: www.pgleusden.nl

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Doelstelling
De Diaconie van de Protestantse gemeente te Leusden deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Diaconie kunt u op deze website vinden door te klikken op deze link:
Beleidsnota Diaconie Protestantse gemeente te Leusden 2021 – 2024

Samenstelling bestuur
Het College van Diakenen bestaat uit tenminste vier leden en is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
Over de activiteiten die de Diaconie ontwikkelt, wordt regelmatig gepubliceerd in het Leusder Kerkblad en in de Nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te Leusden.

Op de website vindt u een overzicht van de vele activiteiten die plaatsvinden door het aanklikken van deze link: Gemeentediakonaat

Financiële verantwoording en voorgenomen bestedingen
De publicatie van de jaarrekening en de begroting  van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leusden worden aangekondigd in het Leusder Kerkblad en in de Nieuwsbrief Protestantse gemeente te Leusden. Voor de meest recente jaarrekening en begroting klikt u op deze linkjes:
Jaarrekening Diaconie
Begroting Diaconie

Klik hier voor het Jaarverslag 2022 van de Diaconie.

X