Protestantse Gemeente te Leusden

De Protestantse gemeente te Leusden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemene gegevens

KvK-nummer 76418693
RSIN (fiscaal nummer): 002585698 Protestantse gemeente Leusden
Contactadres:  Kerkelijk Bureau, Asschatterweg 1, 3831 JJ Leusden
Telefoon:  06 – 15 54 54 32
E-mail: kerkelijkbureau@pgleusden.nl
Website: www.pgleusden.nl

De Protestantse gemeente te Leusden is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid,

Onze gemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk wordt een gemeente omschreven als “de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Visie en het Meerjaren Beleidsplan van de Protestantse gemeente Leusden kunt u vinden via de link:
Visiedocument Protestantse gemeente te Leusden 2018

Toelichting op Visie en Meerjaren Beleidsplan
De Protestantse gemeente Leusden is, door de forse groei in de periode 1975 tot heden, een veelkleurige gemeente, waar het geloofsstijlen betreft.
De bevolking bestaat uit mensen, veelal met een kerkelijke achtergrond vanuit de gemeenschap waarin zij geboren werden en hun opvoeding genoten, volwassen werden en vervolgens gingen studeren, werken,  uit huis gingen en soms naar een andere woonplaats ( in ons geval Leusden) verhuisden, gingen trouwen of samenwonen, kinderen kregen etc.
De veelheid aan kleuren/geloofsstijlen is daarom uitgangspunt voor onze visie en ons beleid, welke zijn ontstaan vanuit een uitgebreide brainstormsessie in 2011/2012, waarbij mensen met allerlei geloofsachtergronden vertegenwoordigd waren.
Dit leidde tot een Visie nota en een Meerjaren Beleidsplan, waarin de kernwaarden Ontmoeten, Belijden en Dienstbaarheid centraal staan. Deze drie kernwaarden samen vormen een omschrijving van de eenheid van de Protestantse gemeente te Leusden. Het wil uitdrukken waar onze kerk voor staat als gemeente van Jezus Christus.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Omschrijving van de verantwoordelijkheden van het College van kerkrentmeesters vindt u via de link:
Verantwoordelijkheden kerkrentmeesters

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Over de vele activiteiten wordt regelmatig gepubliceerd in het Leusder Kerkblad, de nieuwsbrief Protestantse gemeente te Leusden en op de website www.pgleusden.nl.
De  Jaarthemagids bevat een overzicht van alle activiteiten die het lopende jaar in de gemeente plaatsvinden. De gids is via deze website te lezen: klik hier.

Het Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters voor de periode 2020- 2021 vindt u via de link:
Beleids- en activiteitenplan kerkrentmeesters periode 2020 – 2021

Financiële verantwoording en voorgenomen bestedingen
De publicatie van de jaarrekening en de begroting  van de Protestantse gemeente te Leusden worden aangekondigd in het Leusder Kerkblad en in de Nieuwsbrief Protestantse gemeente te Leusden. Voor de meest recente jaarrekening en begroting klikt u op deze linkjes:
Jaarrekening Kerkrentmeesters 2023
Begroting Kerkrentmeesters 2024

X