Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in onze gemeente een verantwoordelijke taak, namelijk:

“de mogelijkheden scheppen of faciliteren om de voortgang van de verkondiging van Gods Woord in de breedste zin binnen de PgL en daarbuiten mogelijk te maken. Het heeft de verantwoordelijkheid en de zorg dat de hiervoor benodigde middelen aanwezig zijn en op een verantwoorde manier beheerd worden. Bij middelen kan gedacht worden aan geld, predikanten, personeel, vrijwilligers en gebouwen, allemaal nodig om de taken die onze kerk heeft te kunnen uitvoeren en deze op een verantwoorde manier te beheren.”

De verantwoordelijkheden van het CvK op een rijtje:

1. De Protestante gemeente Leusden moet een financieel gezonde gemeente zijn en blijven. Het CvK moet ervoor zorgen dat PgL aan haar financiële verplichtingen kan blijven voldoen door actieve geldwerving en goed beheer hiervan. Hiervoor worden diverse activiteiten ondernomen.

 • Geldwerving door middel van de Jaarlijkse actie Kerkbalans, maar ook door specifieke geldwervingsactiviteiten gedurende het jaar. In dit kader bijvoorbeeld de tweejaarlijkse Rommelmarkt rond de Dorpskerk.
 • Ook zijn er fiscaal vriendelijke mogelijkheden om bij te dragen aan de kosten voor kerkelijke activiteiten en diaconale doelen. Er zijn collectemunten en -bonnen in diverse coupures en fiscaal vriendelijk gevenvoor een langere periode.
 • Verantwoord beheer van aan de kerk toevertrouwde gelden door deze te beleggen conform een door de gemeente vastgesteld beleggingsstatuut. Dit is een document waarin is vastgelegd waarin wel en waarin niet belegd zal worden. Verantwoorde spreiding en risicomijding zijn daarbij de uitgangspunten. Ook het op duurzame wijze beleggen van middelen heeft de aandacht.
 • De kerkelijke gebouwen kunnen binnen voorwaarden – naast het eigen gebruik – aan derden worden verhuurd op zowel incidentele als structurele basis. Deze exploitatie van onze gebouwen is een belangrijke inkomensbron.
 • Regelmatige voorlichting aan gemeenteleden over de financiële situatie en ontwikkeling van de PgL en de verantwoordelijkheid van gemeenteleden hierin. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, een jaarrekening over het afgelopen jaar en een meerjarenraming met betrekking tot de financiële ontwikkeling voor de komende 5 jaar.

Op hoofdlijnen kunt u kennis nemen van de financiële gang van zaken door op een van de onderstaande trefwoorden te klikken:

2. De Protestante gemeente Leusden heeft een op de behoeften toegesneden personeelsbeleid.

Een kerk heeft predikanten nodig voor de verkondiging van Gods Woord en het ‘geestelijk’ begeleiden van onze kerk en haar leden. Daarnaast zijn er andere vaste medewerkers in dienst: twee medewerkers op het kerkelijk bureau, één beheerder van de gebouwen, een PR-medewerker en een hoofdorganist, allen in deeltijd.
Verder mag de PgL rekenen op de inzet van een groot aantal vrijwilligers. De personele kosten vormen een belangrijk deel van de uitgaven en daarom wordt een toegesneden personeelsbeleid gehanteerd.

 • Het aantal predikanten wordt zo goed mogelijk afgestemd op wat nodig is voor de PgL en haar verantwoordelijke taken binnen de gemeente, maar ook daarbuiten.
 • Betaalde krachten worden tot een acceptabel en werkbaar minimum beperkt.
 • Waar mogelijk worden vrijwilligers ingeschakeld bij de uitvoering van het kerkenwerk.

3. De Protestante gemeente Leusden richt haar gebouwenbeheer op continuïteit en veiligheid.
Gebouwen zijn nodig om alle kerkelijke activiteiten te faciliteren: kerkdiensten, vergaderingen, gespreks- en bijbelkringen, jeugdwerkactiviteiten en catechisatiegroepen, etc.
Ook voor de gebouwen geldt dat deze op een verstandige manier worden geëxploiteerd. Uitgangspunt daarbij is dat we niet meer gebouwen hebben dan nodig is.

 • Onze gemeente bezit twee kerken: Dorpskerk en Marcuskerk.
 • Naast gebruik voor eigen activiteiten worden de kerkelijke gebouwen  – onder voorwaarden – verhuurd. Een belangrijke inkomensbron voor de PgL. Klik voor informatie over verhuur bij de Dorpskerk en Marcuskerk.
 • Onze Meerjarenvisie is positief, dit ondanks de landelijke trend, die een afname van het aantal kerkbezoekers laat zien. Het kerkbezoek neemt ook in Leusden enigszins af. Echter, wij menen dat onze Visie en ons Beleid inspirerend en aansprekend zijn voor diverse geloofsstijlen.
  Wij geloven in ‘Eenheid en Diversiteit’. In vitaliteit en veerkracht; niet in verdere versnippering!
  Om een goede invulling van Visie en Beleid te waarborgen is besloten twee kerkgebouwen als ‘Vierplek’ in stand te houden, zolang dit financieel tot de mogelijkheden behoort.
  In 2014 werd onze monumentale Dorpskerk gerenoveerd en het aangrenzende Trefpunt uitgebouwd.
  In 2015 werd de Marcuskerk zeer grondig gerenoveerd en geheel aangepast aan de eisen van de tijd. Beide gebouwen zijn weer vitaal en staan ten dienste aan onze vitale gemeente.

Beleids- en activiteitenplan 2020-2021

Klik hier voor het Beleids- en activiteitenplan 2020-2021 van het College van Kerkrentmeesters.

X