De ZWO-groep is een werkgroep van de Diaconie en functioneert hierin als afdeling ‘buitenlandse zaken’. De groep bestaat uit ca. 10 enthousiaste gemeenteleden.
De opdracht van de ZWO-groep is de gemeente meer bewust te maken van de nood en een eerlijke verdeling van welzijn en welvaart in deze wereld. Zo proberen we de betrokkenheid bij en de verbinding met mensen ver weg te vergroten. Ook via enquêtes proberen wij de gemeente actief te betrekken bij de projectkeuzes.

De gemeente kan een bijzondere bijdrage leveren door ondersteuning van diverse acties:
* schrijfacties in samenwerking met Kerk in Actie en Amnesty International;
* de Paasgroetenkaarten-actie voor Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen;
* inzamelen van ansichten, postzegels, cartridges, oude mobieltjes en kaarsrestanten (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bakken in de hal van de Dorpskerk en de Marcuskerk);
* gered gereedschap actie (incidenteel): ingezameld “oud” gereedschap wordt in Nijkerk door vrijwilligers van Stichting Gered Gereedschap gerepareerd voor hergebruik in Afrikaanse landen en op technische scholen en werkplaatsen aldaar. Het wordt op aanvraag via containers verzonden (Foto: verzameld gereedschap na een actie).
* activiteiten ter ondersteuning van het jaarproject, zoals een bakactie, wijnproefavonden en verkoopacties na zondagse diensten; dit wordt vaak i.s.m. andere groepen in de gemeente gedaan.

Naast deze acties wordt met regelmaat geld ingezameld voor een ZWO-doel via de (diaconie-)collecte in de zondagse dienst. Meestal zijn dit doelen van Kerk in Actie. Alleen als Kerk in Actie in het betreffende gebied geen partner heeft, kan van die keuze worden afgeweken. De bestemming wordt vooraf gecommuniceerd via kerkblad, nieuwsbrief en Facebook. Ook wordt regelmatig voorbede gevraagd voor schrijnende situaties in de wereld.
Vanzelfsprekend wordt ingeval van een aardbeving of natuurramp in nauwe samenwerking met de Diaconie geld ingezameld via een (extra) collecte.
De ZWO-groep wordt geregeld om advies gevraagd over het wel of niet bijdragen aan een werelddiaconaal doel.

Twee à drie keer per jaar wordt gecollecteerd voor een (meer) ja(a)r(en) project. Van 2018 t/m 2023 waren de collecte-opbrengsten bestemd voor de meerjarenprojecten in Moldavië. Dit armste land van Europa staat inmiddels op de kaart in Leusden en daarbuiten. Het is nu een van de zeven actielanden van Kerk in Actie geworden en veel gemeenten in Nederland gaan zich voor dit land inzetten.

In 2024 gaan we Ghana ‘op de kaart zetten’! (Foto: Challenging Heigts, Ghanese partner Kerk in Actie, vakopleiding kledingmaker). Samen willen we in actie komen met de Ghanese partners van Kerk in Actie. Zij doen er alles aan om hun land en de inwoners vooruit te helpen.

In de veertigdagentijd (de tijd voor Pasen) wordt één collecte bestemd voor een speciaal ZWO-doel. Meestal is de opbrengst bestemd voor het jaarproject. In deze periode wordt ook een activiteit georganiseerd; bijvoorbeeld op Palmpasen een feestelijke bakactie samen met de kindernevendienst.

De financiële middelen van de ZWO-groep komen voornamelijk uit collectes, online verkoopacties met producten uit het projectland en giften via de bank. Ook worden via legatering gelden bestemd voor het werk van de ZWO-groep. Bij uitkeringen uit zo’n legaat wordt, indien akkoord door de nabestaande(n), de naam van de legataris vermeld. Zo blijft haar/zijn naam in herinnering bij de gemeente en wordt tegelijkertijd de ‘naaste’ ver weg gesteund.
In Leusden kennen wij bij de bestemming van Kerkbalans-gelden een verdeelsleutel van 93% voor de plaatselijke kerk en 7% voor de landelijke Kerk in Actie-doelen.
Meer over onze activiteiten is te lezen in ons jaarverslag, eveneens beschikbaar via deze website.

De vergaderingen van de ZWO-groep zijn voor ieder gemeentelid te bezoeken, data staan in de agenda van de Nieuwsbrief, wel even je bezoek melden aan het secretariaat.
Samen zijn we de Kerk in Actie!

Contactadres
Rijk en Inge van Laar-Meiboom (secretariaat)
e-mail: renivanlaar@gmail.com
tel.  033 – 495 3221

Bankrekening
NL35 RABO 0335952232 t.n.v. Diaconie PgL, o.v.v. ZWO en de naam van het project.

Klik hier voor:
Beleidsplan 1-11-2020
Jaarverslag ZWO 2023
www.kerkinactie.nl

X