De ZWO-groep is een werkgroep van de Diaconie en functioneert hierin als afdeling ‘buitenlandse zaken’. De groep bestaat uit ca. 10 enthousiaste gemeenteleden. De opdracht van de ZWO-groep is de gemeente meer bewust te maken van de nood en een eerlijke verdeling van welzijn en welvaart in deze wereld. Zo proberen we de betrokkenheid bij en verbinding met mensen ver weg te vergroten. Samen zijn we de kerk in actie.

De gemeente kan een bijzondere bijdrage leveren door ondersteuning van diverse acties:

  • schrijfacties in samenwerking met Kerk in Actie en Amnesty International
  • de Paasgroetenactie voor gedetineerden in binnen-  en buitenland
  • inzamelen van ansichtkaarten, postzegels, cartridges en oude mobieltjes (deze zijn in te leveren in de daarvoor bestemde bakken in de hal van Dorpskerk en Marcuskerk)

Naast deze acties wordt met regelmaat geld ingezameld voor een ZWO-doel via de eerste (Diaconie-)collecte in de zondagse dienst. Meestal zijn dit doelen van Kerk in Actie. De bestemming van de collecte wordt altijd vooraf gecommuniceerd via kerkblad, nieuwsbrief, website en Facebook. Ook wordt regelmatig voorbede gevraagd voor schrijnende situaties in de wereld.

Jaarlijks wordt voor twee kwartaalprojecten van de Diaconie een bestemming binnen het ZWO-kader gezocht. Vaak zijn dit kleinschalige projecten met een ‘Leusdense link’. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de gemeente (korte lijnen!). Bij de start van het meerjarenproject Moldavië (september 2018) zullen deze kwartaalprojecten voor dit doel worden bestemd.

In de Veertigdagentijd (de tijd voor Pasen) wordt bij de uitgang altijd een extra collecte gehouden voor een speciaal doel.
Meestal wordt in deze periode ook een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld een sobere maaltijd of op Palmpasen een feestelijke bakactie door de kindernevendienst.

De financiële middelen van de ZWO-groep komen voornamelijk uit bijdragen van gemeenteleden, die deze bij de Actie Kerkbalans hebben bestemd voor werelddiaconale doelen. In Leusden kennen wij bij de bestemming van Kerkbalansgelden een verdeelsleutel van 93% voor de plaatselijke kerk en 7% voor het werk van de ZWO-groep. Ook zijn door legatering gelden bestemd voor het ZWO-werk.

Contactadres
Rijk en Inge van Laar-Meiboom (secretariaat)
e-mail: renivanlaar@gmail.com
tel.  033 – 495 3221

Bankrekening
NL35 RABO 0335952232 t.n.v. Diaconie PgL, o.v.v. ZWO en de naam van het project.

Klik hier voor:
Beleidsplan 1-11-2020
Jaarverslag ZWO 2022
www.kerkinactie.nl

X