Veilige Gemeente zijn

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van de (machts)positie die ze hebben. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd op. Ongewenste intimiteiten en situaties van machtsmisbruik of seksueel misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. Net als niet goed omgaan met financiële middelen. Daarom heeft de Synode van de PKN in april 2023 aangegeven dat een kerkenraad het gesprek hierover in de gemeente moet stimuleren om samen zorg te dragen voor een klimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt.
Als Protestantse gemeente Leusden vinden we dat wij een veilige kerk moeten zijn voor onze gemeenteleden en moeten voorkomen dat er problemen ontstaan. Daarom zijn wij in het najaar van 2022 gestart met het nadenken over Veilig Kerk zijn.

  • De volgende stappen zijn gezet:
   – Het onderwerp Veilige Kerk is in het najaar 2022 en in het najaar van 2023 besproken tijdens de heidagen van de kerkenraad.
   – Het onderwerp Veilige Kerk is besproken op de gemeenteavonden in november 2022 en in februari 2024.
   – Er zijn in 2023 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de vrijwilligers uit te leggen wat Veilig Kerk zijn betekent. Aan de hand van voorbeeldsituaties is dit verduidelijkt.
   – Er is gestart met avonden voor de jeugdleiding, omdat de jeugd een kwetsbare groep is binnen de kerk. Daarna is gesproken met vrijwilligers in het ouderenwerk en met vrijwilligers met andere taken.
   – De vaste (betaalde)medewerkers van de kerk zijn ook uitgenodigd om over het onderwerp in gesprek te gaan.
   – Er is een gedragscode opgesteld voor de vrijwilligers, waarin staat wat de kerkenraad van vrijwilligers verwacht, welk gedrag wel en welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Deze gedragscode geldt natuurlijk ook voor betaalde krachten. Bij nieuwe vrijwilligers zal deze gedragscode ook besproken worden. De tekst van de Gedragscode vindt u op:
   https://pgleusden.nl/wp-content/uploads/2024/05/gedragscodenapril-2024-.pdf
   – Binnen de PgL zijn er 2 (gekwalificeerde) vertrouwenspersonen bij wie gemeenteleden terecht kunnen met vragen of meldingen. De namen en mailadressen vindt u op:
   https://pgleusden.nl/onze-gemeente/kerkenraad/

 

 • Hoe gaan we verder:
  – Voor vrijwilligers die werken met kinderen, jongeren en ouderen wordt een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd.
  – Bij de bijeenkomsten met de jeugd wordt rekening gehouden met het ‘vier-ogen principe’, dat wil zeggen dat er altijd twee personen als leiding aanwezig zijn . Dat mag ook een oudere en een jongere zijn.
  – Aan vrijwilligers die met geld omgaan zal ook voorlichting gegeven worden. Bij het tellen van de collectes en andere inkomsten geldt het ‘vier-ogen’ principe.
  – Elk jaar worden de vertrouwenspersonen in het voorjaar voor een kerkenraadsvergadering uitgenodigd om hun ervaringen (uiteraard anoniem) te delen.
  – De leiding van de verschillende groepen wordt gevraagd ieder jaar een keer aandacht te besteden aan het onderwerp Veilige Kerk.

Het zijn van een veilige kerk is een continu proces dat onze blijvende aandacht vraagt. Daarom zullen we nieuwe vrijwilligers en gemeenteleden erover informeren en zal er regelmatig aandacht zijn voor het onderwerp tijdens gemeenteavonden of kerkdiensten.

X