Op deze pagina en de onderliggende pagina’s treft u alle informatie aan over het proces van een nieuwe visie voor de Protestantse Gemeente Leusden. U vindt hier naast de agenda alle informatie, die is ontstaan tijdens het groeien naar de nieuwe visie voor de kerk in de komende jaren.

(voor vragen over deze en volgende pagina’s kunt u contact opnemen met de scriba: scriba@pgleusden.nl )

 

Toekomstontwikkeling van de Protestantse gemeente Leusden
In de loop van het vorig jaar (2023) heeft de kerkenraad zich bezonnen over de vraag of de huidige vorm van de PgL zo voortgezet kan worden gezien de beperking van ons middelen. Het zijn niet alleen de financiële middelen, maar ook de vrijwilligers die helpen om alles te organiseren. Daarnaast verlangen we allemaal naar eenheid van de gemeente. Kunnen we dezelfde zorg en aandacht bieden aan onze gemeente en de samenleving waarin we functioneren?

De belangrijkste vraag die we ons toen hebben gesteld hóe willen we ons als kerk in Leusden manifesteren. Uiteindelijk willen we als één gemeente gezamenlijk ons geloof belijden en het pad volgen wat Jezus ons heeft laten zien. Hoe we hier vorm aangeven is niet iets wat alleen de kerkenraad kan en mag beslissen. Het is van belang dat we dat samen met alle gemeente leden kunnen doen, het gaat tenslotte over óns als gemeente van Christus.

Het nadenken hierover dient zorgvuldig te gebeuren en dient niet overijl en louter op basis van noodzaak besloten te worden. In maart van 2023 is daarom besloten om het ontwikkelen van een toekomstvisie voor onze gemeente, en dat ook sámen met de gemeenteleden stapsgewijs uit te voeren.

In de loop van 2023 hebben we hiervoor meerdere malen een gemeentebijeenkomst gehad om de gemeenteleden de mogelijkheid te geven om hun inbreng te leveren voor dit proces.

Op deze en volgende pagina’s willen we proberen de communicatie over dit proces voor iedereen beschikbaar te maken. Een mooi overzicht van nut en noodzaak voor het nieuwe beleid en de tot eind 2023 gevolgde weg is reeds gepubliceerd in het Kerkblad van December 2023. Dit artikel is nu hier ook opgenomen op deze pagina: Tijden veranderen en wij veranderen mee.
Via onderstaand chronologisch overzicht van de activiteiten heeft u nu toegang tot de vragen en antwoorden die de bijeenkomsten hebben opgeleverd. Dit overzicht zal gaandeweg in het proces verder worden aangevuld.

Dit proces is zéker nog niet teneinde, dus de vervolg stappen zijn ook al gepland en is terug te vinden in de agenda.

Chronologisch overzicht van de uitgevoerde stappen.
Januari 2023 Startnotitie in de kerkenraad
In deze startnotie wordt een eerste noodzaak neergelegd, waarom een nieuwe toekomstvisie nodig is. Na discussie in de kerkenraad is men unaniem van mening, dat we niet alleen op basis van financiële noodzaak dienen te acteren, maar eerst en vooral moeten bedenken hóe we kerk van Christus willen zijn.

Juni 2023 – Wat is nodig als kerk van Leusden
Op zondag 4 juni 2023 hebben in beide diensten alle gemeenteleden aan kunnen geven wat er minstens nodig is om onszelf geloofwaardig kerk te noemen. Een ieder kon zijn inbreng geven, waarna het resultaat van alle inbreng direct werd getoond via een wordcloud.
De week hierna (13 juni) werd in een gemeente bijeenkomst in de Marcus kerk verder hierover gesproken met vele gemeenteleden. In groepjes van vier werd er verder over de keuze gediscussieerd.

September 2023 – Hoe doen we het?
De gemeenteavond op 13 september werd gehouden in de Marcuskerk. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de keuzes die we moeten maken om op een verantwoorde manier met elkaar de toekomst in te gaan. Hoe willen wij protestantse gemeente in Leusden zijn als we minder vrijwilligers en middelen hebben? Lees hier het verslag van die avond.

Oktober 2023 – Heidag Kerkenraad
De jaarlijkse vergaderdag van de Kerkenraad staat voor een groot deel in het kader van het verder bouwen aan de toekomst visie voor onze gemeente. We zullen als Kerkenraad keuzes moeten maken voor een toekomstbestendige PgL.

Januari 2024 – Waartoe zijn we geroepen?
Tijdens de dienst van 21 januari in de Dorpskerk werden twee extra inzamelingen gehouden van kaartjes, waarop men een antwoord kon geven op de vragen, die door ds Erica werden gesteld aan alle gemeenteleden.

12 februari 2024 – Gemeenteavond 12 februari 2024
Op deze druk bezochte gemeenteavond zijn vier onderwerpen ter sprake gekomen:
• voortgang VOG en introductie van de vertrouwenspersonen van de PgL
Digitaal collecteren naast de huidige mogelijkheid van collecte inzameling
• Verslag van de uitkomsten van 21 januari zie Waartoe zijn we geroepen?
• Voorstel van de nieuwe opzet van het pastoraat

April 2024 – Gemeenteavond 11 april 2024
Op 11 april 2024 praten we in de Dorpskerk (20:00 uur) samen over financiële kant van het Samen op weg proces. Wat is de toekomstige bezetting van de gemeente na het vertrek van ds. Doesburg? Wat gebeurt er met onze gebouwen?
Wilt u vast vooraf de informatie inzien, dan kunt u het Scenariorapport alvast vooraf lezen.
Klik hier voor de tekst van het rapport.

Juni 2024 – PgL 2030 – Hoe gaan we verder
We merken dat veel van onze gemeenteleden betrokken zijn op alle ontwikkelingen in onze gemeente. Het zoeken naar een nieuwe predikant, op welke locatie gaan we verder, hoe gaan we vrijwilligers betrekken bij ons gemeente zijn en pastoraat, het zijn hele relevante vragen en het zijn ook veel vragen. Zorgen dat we een gemeente zijn die ‘duurzaam’ de toekomst in kan is een ingewikkeld proces. Klik hier om meer te lezen over het proces van besluitvorming.
Wilt u meedenken, dan treft u in de nieuwsbrief een bericht aan over hoe dat moet.

X