(Artikel uit het Kerkblad PgL december 2023)

Vanaf Pinksteren van 2023 zijn we in gesprek over de toekomst van de Protestantse gemeente Leusden, hoe gaat dit proces verder?

Vlak voor en na de zomer zijn er drie bijeenkomsten geweest.
We zijn begonnen in de kerkdienst van 4 juni. In die dienst hebben we geprobeerd met elkaar te benoemen wat we ten minste nodig hebben om ons een christelijke gemeente te noemen.
U ziet de centrale woorden staan. “Omzien naar elkaar”, “dienstbaar aan de naaste” en “samen zijn”.

Maar ook het geloof delen en missionair zichtbaar zijn. Op dinsdag 15 juni zijn we daar met elkaar op doorgegaan. Wat zeggen deze centrale woorden voor de jongeren, ouderen, gezinnen (met jonge kinderen) in onze gemeente. Wat hebben wij hun te bieden met betrekking tot het delen van het geloof en omzien naar elkaar? De derde avond stond gepland op 13 september daar hebben we met elkaar gepraat over de keuzes die we moeten maken.

Na deze avonden is er op 7 oktober een dag van de kerkenraad geweest. Op die dag hebben we het vervolg van het gesprek met de gemeente uitgestippeld.

Waarom ook al weer?
Nadenken over de toekomst doe je niet zo maar. Al heel lang geleden hebben de kerkrentmeesters een meerjarenbegroting opgesteld die de periode tot en met 2024 beslaat. De einddatum van deze begroting werd ingegeven door twee zaken. Op 1 januari 2025 is dominee Rob Doesburg AOW-gerechtigd. Daarnaast hebben we in het verleden besloten meer geld uit te geven aan predikantsformatie dan we eigenlijk kunnen betalen.

De noodzaak om na te denken over de toekomst van onze gemeente wordt ook ingegeven door een aantal zaken die we niet hebben voorzien, maar die er wel zijn.
Door de stijging van de energiekosten geven we bijna het bedrag van één predikantsplaats uit aan de verwarming van onze gebouwen.

De kosten van alles in onze gemeente zijn door de inflatie van meer dan tien procent enorm gestegen en onze inkomsten zijn niet met een gelijke tred gegroeid.

Daarnaast merken we dat we steeds meer moeite krijgen om vrijwilligers te vinden die meedraaien in onze activiteiten. Voor een kerkdienst hebben we nu twaalf vrijwilligers nodig. We hebben acht diensten in één maand. Dus in één maand vragen we de inzet van honderd vrijwilligers. Dan hebben we het nog niet gehad over het bezoekwerk, de ouderenmiddagen, de mensen die gedurende de week koffieschenken voor de huurders van onze gebouwen, kerkenraadsleden of de vrijwilligers van het kerkelijk bureau.

De tijden zijn veranderd en wij als Protestantse gemeente Leusden gaan ook mee veranderen.

Bezint eer gij begint
Wat gaan we doen met de energiekosten van onze gebouwen, hoeveel predikantsplaatsen hebben we, hoeveel vrijwilligers hebben we nodig voor ons jeugd- of bezoekwerk? Dat zijn allemaal vragen die teruggaan op één vraag: wat wil je en vooral wie ben je als Protestantse gemeente Leusden. Daar hebben we als kerkenraad over gepraat op zaterdag 7 oktober.

Heel kort samengevat zijn de uitkomsten van die dag:
• We zijn één kerk, één gemeente. Vanuit die gedachte werken we.
• Wat zijn de exploitatiemogelijkheden van de gebouwen, naast de kerkelijke functie.
• Kunnen we in een ander kerkgebouw gaan kerken in Leusden?
• Neem duurzaamheid mee. Welke kerk is duurzaam naar de toekomst toe?
• Kunnen we straks twee dominees houden? Indien niet, wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken? Hoe kunnen de voorwaarden daarvoor worden geschapen?
• Als kerkenraad moeten we ook aan het werk om te zorgen dat geloofsbeleving in de kerken versterkt wordt.

Routekaart
We lopen nu twee routes. In de kerkenraadsvergadering van november praten we met elkaar over ‘zorg voor elkaar’. Hoe gaan we om met pastoraat en de inzet van vrijwilligers. In januari komen de kerkrentmeesters met een notitie over de kansen die er zijn met betrekking tot gebouwen en predikant. In februari of maart gaan we de uitkomsten van het gesprek over pastoraat en financiën met u delen tijdens een gemeenteavond.
Na iedere vergadering van de kerkenraad treft u een verslag aan. Via de Nieuwsbrief wordt u daarop attent gemaakt.

Er worden een aantal gemeenteavonden gepland om u te informeren over het proces om het toekomstig beleid te formuleren. Via de nieuwsbrief informeren we u over deze data.
We hopen dat u met ons meedenkt om onze gemeente op een goede manier de toekomst in te dragen.

Bert de Velde Harsenhorst

X