Waartoe zijn we geroepen en hoe willen we dat gestalte geven?

De kerkdienst van 21 januari was een dienst over ‘roeping’. Er werd drie maal gecollecteerd. De eerste twee collectes waren een inzameling van gedachten en ideeën over de toekomst van de kerk. De kerkenraad wilde zo horen hoe we als gemeente geloven en hopen. Hoe we samen kerk in Leusden willen zijn.

In de kerkdienst was ruimte om hier in groepjes over te spreken en de gedachten op papier te zetten.
Er kwamen op elke vraag zo’n 75 reacties. De meeste werden tijdens de dienst genoteerd, maar er kwamen ook nog enkele reacties per mail en op papier van mensen die online meevierden.

De vragen
Op de kaartjes stonden de reacties op de volgende twee vragen:
• Waartoe zijn wij als gemeente geroepen?
• Hoe maken we dat concreet waar ?
• Wat is daarvoor nodig?
— Wat heb je zelf daarvoor nodig?
— Hoe gaven we dat vorm?
— Hoe houden we dat vol?

Waartoe zijn we als gemeente geroepen?
Een derde van de mensen gebruikt het woord omzien, anderen noemen het ‘oog hebben voor elkaar’, of ‘gemeenschap zijn’ of ‘elkaar steunen’.
Die verbinding is belangrijk. Geloven doen we niet alleen, maar met elkaar. Niet alleen binnen de kerk op zondag, maar ook erbuiten, door de week.

Omzien naar is het antwoord
Veel van jullie gaven aan dat het ‘omzien naar’ een antwoord geven is, op je doop en belijdenis.
Daarom is ook de zondagse eredienst zo belangrijk. Dat is de plek om God te prijzen, hoop te delen. En ook door de week is die ruimte nodig, om te praten over je geloof, niet alleen op zondag, maar ook in kringen of activiteiten. Als die basis goed is, dan kun je verder…

Aandachtsgebieden
Daarbij gaven jullie de volgende aandachtsgebieden:
• De wereld ingaan: geloof doen en delen in de buurt. Voor Leusden. Dat vraagt om vrijmoedigheid én luisteren.
• Elkaar en anderen helpen en ondersteunen waar het mogelijk is. Diaconaal, praktisch. Maaltijden, hulp, in de buurt aanwezig…
• Uitdragen van het geloof en van elkaar leren. Wees een voorbeeld voor anderen.
• Tijd maken voor zowel geloof als werk in de gemeente: de kerk is niet de kerkenraad, of de dominee, we zijn het met elkaar.
• Open naar jonge mensen en nieuwkomers en ook ouderen niet vergeten, dus alle generaties. En ook de verbinding ertussen.
• 1 gemeente, 1 gebouw, ook financieel goed voor elkaar zorgen en voor de kerk

Dat zijn grote ambities ….

Wat is daarvoor nodig, hoe houd je het vol?
Het sleutelwoord wat we veel terugkregen als antwoord op de tweede vraag, was ‘verbinding’.
Dus onder ‘omzien naar elkaar’, ligt een diepere laag, die van ‘verbinden’.
Met elkaar en met God. Geloven doe je niet alleen
En het gaat ook niet vanzelf… om samen de kracht en energie te vinden én de menskracht en het geld, is er best wat nodig…

Aandachtsgebieden
Ook hier weer kwamen vier aandachtsgebieden naar voren.

• Verbindende en verdiepende activiteiten
Om elkaar te leren kennen, elkaar te inspireren, te leren en je verbonden te voelen met de gemeente. Samen een activiteit ontplooien, je bent samen gemeente, je hebt elkaar nodig om te blijven geloven, samen in gesprek gaan, alle generaties nodig

• Gebed en bemoediging
Omdat we niet zonder de kracht van God kunnen, ons blijven richten op onze bron. Maar ook de moed vinden om te noemen wat je nodig hebt, of wanneer je hulp wenst.

• Inspirerende kerkdiensten
Daar worden we betrokken op de weg die God wijst, daar komt ons leven samen en wordt het verbonden aan de weg die God met ons gaat.

Aandacht en betrokkenheid
Tijd en prioriteit is belangrijk. Lid zijn van de gemeente van Christus vraagt wat van je. Om te investeren in relaties met God en mensen, om je talenten in te zetten.
Maar ook aandacht en betrokkenheid op onze leefomgeving: we kunnen als kerk een rol spelen in de samenleving of buurt.

Omzien vanuit verbondenheid tussen God en mensen
Omzien naar elkaar… als opdracht. Vanuit geloof in de verbondenheid tussen God en mensen. Jullie gedachten meenemend is er nagedacht over hoe ‘omzien naar elkaar’ vorm kan krijgen. Dat wordt concreet in het voorstel van de kerkenraad om het pastoraat toekomstbestendig te maken.

 

X