De jaarlijkse vergaderdag van de Kerkenraad stond voor een groot deel in het kader van het verder bouwen aan de toekomst visie voor onze gemeente. Hier volgt een kort verslag van deze discussie dag over dit onderwerp.

Inleidende woorden door de voorzitter
Een toekomst bestendige Protestantse gemeente Leusden vraagt om keuzes te maken die rekening houden met onze visie, onze ambitie en de realiteit qua bemensing en financiën.
Zoals we nu de PgL hebben ingericht is houdbaar tot 2025. Onze kerkrentmeesters hebben daar hun begroting opgemaakt. Onze predikanten, het kerkelijk bureau, de beheerder, de organisten en de cantorij doen hun werk binnen dat kader.
Voor onze activiteiten hebben we (veel) vrijwilligers nodig. Het wordt steeds lastiger om voldoende mensen te vinden.
Met andere woorden wanneer je minder mensen hebt en minder geld, dan zul je keuzes moeten maken. Wat doen we wel en wat gaan we niet meer doen.
Het is nu aan ons als kerkenraad om te bepalen welke keuzes er gemaakt moeten worden en hoe we die verder uitwerken.

Uitkomst van de discussies
De geheel Kerkenraad ging uiteen in groepjes van vier personen om met elkaar na te denken over de vraag hoe we een gezonde kerk kunnen realiseren met de beperkingen die we hebben. Wat is hiervoor nodig of wat zullen we moeten laten. Alle groepen kwamen met vele ideeën, suggesties en aanbevelingen.

Een samenvatting van de verschillende groepen omvatte de volgende zaken:
• Gebouwen zijn bespreekbaar.
• We zijn één kerk, één gemeente, vanuit die gedachte werken we.
• Breder gebruik kerkgebouwen, wat zijn exploitatie mogelijkheden, andere functies?
• Neem duurzaamheid mee, welke kerk is duurzaam voor de toekomst?
• Kunnen we in een andere kerk gaan kerken in Leusden?
• Geloofsgesprek centraal, Vertrouwen op de Heer
• Beroepskrachtenzijn wezenlijk, hun kwaliteit is erg belangrijk
• Kunnen we 2 dominees houden? Wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken?
• Ga niet bezuinigen als je een gezonde gemeente bent. Er is zoveel vermogen beschikbaar.

Opdracht aan het College van Kerkrentmeesters
Om bovenstaande onderwerpen verder uit te werken werd de CvK gevraagd om dit in de komende maanden verder uit te werken. Na gemeenschappelijk overleg werden de volgende vragen voorgelegd aan de CvK om dit te onderzoeken.
• Hoe komen we op een goede manier tot één kerkgebouw.
• Maak een business plan om de kerk zichzelf te laten bekostigen
• Bekijk de mogelijkheden om met andere Leusdense kerken samen te werken qua gebouw.
• Onderzoek wat nodig is om een 2e predikant te kunnen aanstellen.
Dit heeft de hoogste prioriteit. Reken dit ook door de opties van 1, 1.5, 2 predikanten.

Het doel is om meerdere onderbouwde scenario’s te verkrijgen, waaruit de kerkenraad een keuze kan maken en daarna een besluit kan nemen.

Omzien naar elkaar
Dit thema is veelvuldig in de gemeenteavonden naar voren gekomen. Het gaat hier om pastorale en diaconale zorg voor elkaar. In de vergadering van november zullen we een praat stuk van de TPA bespreken, wat een eerste aanzet geeft voor een gesprek over de pastorale zorg en aandacht voor elkaar. Hierbij wordt ook nagedacht over het geloofsgesprek binnen de gemeente.
Hoe gaat het pastoraat als verantwoordelijkheid van de gehele gemeente er uit zien. Wat zegt dit over de inzet en begeleiding van vrijwilligers en wat wordt de aard en omvang van het predikantenteam.

Route
November eerste gesprek over pastoraat, afronden in januari.
In februari leggen we deze bevindingen voor aan de gemeente. De gemeente heeft dan de mogelijkheid om mee te denken. De reacties en de uitkomsten van onze eigen gesprekken moeten leiden tot een plan waarbij wat we willen en wat we hebben gehoord uitwerken. Dit plan leggen we voor aan de gemeente in mei/juni . De gemeente gehoord hebbende, stellen we dit plan vast in september, waarna dit wordt meegedeeld aan de gemeente.

Vanuit het plan zullen we een meerjarenbegroting opstellen, een begroting voor 2025 formuleren, een meerjarenplan uit te werken en een werkplan voor de kerkenraad en de beroepskrachten voor 2025 op te stellen.

Dit wordt in december 2024 aan de gemeente meegedeeld.

 

X