In december 2022 neemt de CvK het initiatief om met een notitie te komen, die de aanzet vormt voor nieuw beleid voor de PgL. De notitie is gericht aan de Kerkenraad en start het samenspel tussen CvK en Kerkenraad tot het komen voor nieuwe plannen voor het beleid van de kerk van Leusden.

De notitie geeft aan dat er drie samenhangende kwesties zijn te onderscheiden, die een onderlinge samenhang hebben, die hieronder kort uiteengezet worden.

Personele inzet
Structurele zaken worden in grote mate verricht door vrijwilligers binnen onze gemeente. Er is een Kerkenraad, College van Diakenen en een College van Kerkrentmeesters. Dit is een continue doorlopend proces niet een afgebakend project, er is veel tijd nodig om de juiste deskundigheid te ontwikkelen, dat geldt ook voor vele andere taakgroepen binnen de PgL, zoals de leiding van de kindernevendienst, de kerkelijke administratie, beamteam, gemeentediaconaat etc.
Als PgL hebben we continue vele vrijwilligers nodig, die steeds moeilijker te vinden zijn. Elke zondag zijn bijvoorbeeld 15 vrijwilligers actief voor de kerkdienst (CvO, Ambtsdragers, Koffievoorziening, Kindernevendienst, BHV, beamisten) en dit natuurlijk in twee kerken, dus 30 per zondag. Dus elke maand vragen we de inzet van 130 vrijwilligers ! Dit is slechts een deel van de benodigde vrijwilligers, want denk ook aan de contactpersonen, het bezoekwerk, de ouderenmiddagen en vrijwilligers die door de week koffieschenken en administratieve hulp leveren.
Kunnen we dit in de toekomst nog steeds realiseren?

Daarnaast dienen we ook na te denken over het aantal predikantsplaatsen. In het verleden is besloten dat we tijdelijk meer plaatsen invulden dan we strikt genomen konden bekostigen. We zullen moeten nadenken hoe we dit in de volgende jaren zullen oplossen.

Financiën
Met zijn allen kampen wij met een hoge inflatie. De gemiddelde Nederlander heeft in het komende jaar (en in de jaren daarna) minder te besteden. Dat betekent: in de uitgaven van de mensen zal gesneden worden, ook noodgedwongen en zeer tegen de zin van gemeenteleden. Het is op dit moment niet realistisch om een stijging van kerkelijke inkomsten via “levend geld” te verwachten. Het naar de toekomst doortrekken van eerdere opbrengsten (extrapoleren) is nu niet verantwoord. De inkomsten zullen dalen. Net zoals de gemeenteleden krijgt de PGL ook minder te besteden.
Naast de “gewone” prijsstijgingen weten we ook allemaal de effecten van de verhoging van de prijzen van energie. De kosten voor verwarming bedragen bijna het viervoudige van wat het voorgaande jaren was. We hebben al noodgedwongen moeten besluiten om in de winter slechts in 1 kerk diensten te houden om de kosten te kunnen verminderen.
Afgelopen jaar is al een flink tekort geraamd op de begroting, evenals voor dit jaar. Dat betekent dat we interen op onze reserves. Dit kunnen en mogen we slechts beperkt doen.

Kerkgebouwen
Het aantal kerkgangers daalt. Door Covid zijn alle prognoses onderuit gehaald: samenkomen als gemeente was eerst verboden en daarna op heel beperkte schaal toegestaan. Het uitzenden van de kerkdiensten via Internet bood uitkomst. Het is de vraag of de cijfers in kerkgang zich ooit op het niveau van voor de pandemie zullen herstellen of dat we hier met een blijvende teruggang te maken hebben. Dat betekent dat cijfermatig de noodzaak van twee kerkgebouwen voor de PGL afneemt. Maar ook het samen zijn in een halfvolle kerk voelt niet goed
In de komende twee jaren moeten we gaan denken over het afstoten van een van onze kerkgebouwen. Pijnlijk, maar noodzakelijk. Anders gaat de luxe van niet strikt noodzakelijke bouwstenen ten koste van de kwaliteit van de PGL als gemeenschap van levende stenen.

Kerkenraad
In januari 2023 is deze eerste startnotitie van de CvK aangeboden aan de Kerkenraad. Tijdens deze bijeenkomst is na een uitgebreide discussie unaniem besloten, dat we niet alleen op basis van financiële noodzaak dienen te acteren. We zullen allereerst bedenken hóe we kerk van Christus willen zijn. Dit heeft geleid tot de verschillende gemeenteavonden waar dit soort onderwerpen aan de orde zijn gekomen.

Al groeiend worden we samen wijzer en groeien door naar de Kerk voor morgen.

 

 

X